ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล