ข้อมูลทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายพิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 081-9727407pichet@singprimary.go.th

นางสาววารุณีย์ บุญคง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี090-9159159varunee@singprimary.go.th

นายนิวัต เชื้อนาค

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี089-0854478niwat@singprimary.go.th

ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม

นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ092-2728484surachai.y@singprimary.go.th

นางสุรินทร์ พวงทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล091-6749247surin@singprimary.go.th

นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน089-2428452anong@singprimary.go.th

นางสาวสมปอง สักการะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-6654650sompong@singprimary.go.th

นางเยาวภา รัตนบัลลังค์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา092-2801249yaowapa@singprimary.go.th

นางสาววิมล อรัญปาน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน089-7762317wimon@singprimary.go.th

นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์087-1179167jutatip@singprimary.go.th

นางบัวพันธุ์ แทบทาม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี092-2848615
Bạwphạn@singprimary.go.th

นางสายรุ้ง ชื่นชม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร081-2683905sairung@singprimary.go.th