ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต