ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต